Yurtlar Yönetmeliği

TARİH: 12 MART 2015 SAYI :29293
İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği1. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı; yurt ihtiyacı olan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yurtlarında, sağlık ve güven içinde barınmalarını sağlamak ve onların toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek için gerekli olan usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2) Bu Yönetmelik İstanbul Teknik Üniversitesinin Kampüsleri içinde kurulmuş bulunan, İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından veya İTÜ Rektörlüğünce kiraya verilen diğer işletmeler tarafından işletilmekte olan öğrenci yurtlarının, yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.

Tanımlar

Madde 3) Bu yönetmelikte;

a) İstanbul Teknik Üniversitesi, “Üniversite”,

b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bütün öğrenci yurtlarının yönetiminden sorumlu yurtlar yönetim kurulu, “Yönetim Kurulu”,

c) İstanbul Teknik Üniversitesi Burslar ve Yurtlar Koordinatörü, “Koordinatör”

d) İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, “Daire Başkanlığı”,

e) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bütün öğrenci yurtları “Yurt” olarak tanımlanmıştır.2. BÖLÜM: YÖNETİM

Organlar

Madde 4) İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yurtlarında yönetim organları;

a) İTÜ Rektörü

b) Yurtlar Yönetim Kurulu

c) Burslar ve Yurtlar Koordinatörü ve Yardımcısı,

d) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

e) Yurtlar Şube Müdürü

f) Yurt MüdürleriYurtlar Yönetim Kurulu

Madde 5 )

a) Kuruluş ve İşleyişi:

İlgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yurtlar Koordinatörü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Üniversite Yönetim Kurulunun Üniversitede görevli akademik personel arasından seçeceği iki kişi ve Yurt Müdürleri arasından Rektör tarafından seçilecek bir bayan, bir bay Yurt Müdürü olmak üzere, toplam yedi kişiden oluşur. Kurul yılda en az üç kez toplanır. Ayrıca, Rektör veya Yönetim Kurulu Başkanının gerek görmesi veya üyelerden gelen çağrının Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kabul edilmesi halinde de toplanır. Başkan toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi en kıdemli öğretim üyesi yürütür.

b) Görevleri:

1–Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararlarını almak, yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri belirlemek,

2–Rektör, Koordinatör ve Daire Başkanı tarafından getirilen yurtlarla ilgili konuları sonuca bağlamak,

3–Yurt fiyatlarının belirlenmesi, yeni yurt yapım imkânlarının araştırılması, yurt koordinatörlüğünce çözülemeyen sorunların çözülmesini sağlamak

4–Yönetmeliğin 20 ve 21’inci maddelerinde belirtildiği şekilde, öğrencilerin yurttan geçici veya kesin olarak çıkarılmalarına karar vermek,

5–Bu yönetmelikte öngörülen diğer görevleri yerine getirmek,Yurtlar Koordinatörü

Madde 6). Yurtların yönetiminden, Rektör ve Yurtlar Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak, genel hükümlere göre atanır. Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu yönetmelik ve Yurtlar Yönetim Kurulu’nca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Yurtlar Yönetim Kurulunca alınan kararlardan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yönetilen yurtların ve İTÜ Rektörlüğünce kiraya verilen yurtların yöneticilerini bilgilendirmek ve uygulama birliğini sağlamak.

c) Yurtlara başvuran öğrencilerin yurtlara alınıp alınmayacağına karar vermek,

d) Tüm yurtlarda kuralların düzenli olarak uygulanmasını sağlamak.


Daire Başkanı

Madde 7 – Daire Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı bütün yurtların aynı usul ve esaslar içerisinde koordineli olarak işletilmesini sağlamak,

b) Yurt Müdürleri tarafından kendisine iletilen yurtların işleyişi ile ilgili sorunları Yurtlar Koordinatörü ile birlikte çözmek,

c) Yurtlar Şube Müdürünün yetkilerini, gerektiğinde bütün yurtlar için kullanmak,

d) Yurtlar hakkında, Yönetim Kurulunca alınan genel nitelikteki kararların Yurt Müdürlükleri ile diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

e) En az üç ayda bir olmak üzere yurt müdürleri ile toplantı yapıp, ihtiyaçları tespit etmek ve bilgi alış-verişinde bulunmak,

f) Bu yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.


Yurtlar Şube Müdürü

Madde 8– Şube Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurtlarda görev yapan yurt müdürleri ile diğer personelin verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak.

b) Yurtlarda tutulması gerekli tüm belgeleri, defterleri, yazışmaları kontrol etmek, doğru ve düzenli olmasını ve denetimini sağlamak,

c) Yurtlarda sağlık ve güvenliğin sağlanmasını temin etmek,

d) Yurtların işleyişi ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve giderilmesini sağlamak,

e) Yapılacak tüm işlerde yurt müdürleri ile işbirliği yapmak,


Yurt Müdürü

Madde 9 – Yurt Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Öğrenci yurtlarının düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesini sağlamak ve Madde 1’de belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

b) Yurtlar Yönetim Kurulu Kararlarının, yurtlarda uygulamasını sağlamak ve gerektiğinde önerilerini Yurtlar Şube Müdürüne sunmak,

c) Yurtta kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli önlemleri almak,

d) Barınma hizmeti verilen öğrencilerin kullanmış olduğu bütün mekânları kontrol etmek,

e) Gerek duyulması durumunda, yurtta kalan öğrencilere bu yönetmeliğin 4. Bölümü’nde belirtilen disiplin cezalarından “Uyarma” ve “Kınama” cezası vermek,

f) Yurtlar Yönetim Kurulunca belirlenecek belge ve diğer kayıt / yazışma, karar v.s. evrak ve defterlerin düzenli tutulması sağlamak.

g) Yurt Müdürlüğünün yapmış olduğu yazışmalarda imza yetkisi sorumluluğu yurt müdürünün kendisine aittir.

3. BÖLÜM: İŞLEYİŞ

Madde 10.

a) Yurtların olağan açılma ve kapanma tarihleri, Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından Akademik Takvime göre belirlenir.

b) Yaz, sömestre tatillerinde, yurtta kayıtlı öğrencilerle yurttan yararlanmak isteyen öğrenciler veya harici kişilerin, hangi koşullarda yurtlardan yararlanabilecekleri, Yurtlar Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.


Yurtların Kapatılması

Madde 11.

a) Yurtta kalan öğrencilerin, huzur ve güvenliğini sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması,

b) Yurdun bir bölümünün dahi olsa; yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla ya da yurt yönetiminin izni olmayan faaliyetler için kullanılması,

c) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya karşın, kalmayı sürdürmeleri,

d) Yurdun genel düzenin bozulması, yönetimin çalışma veya öğrencilerin güven içinde barınma imkânlarının kalkması,

e) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa, yurdun işgal edilmesi ya da toplu direnişe geçilmesi hallerinde, yurt olağanüstü olarak süreli ya da süresiz olarak kapatılır. Olağanüstü kapatma kararı vermeye ve süresini tespit etmeye Yurtlar Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde, Rektör kapatma kararı verebilir. Ancak bu halde Rektör kapatma kararını bir hafta içinde Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır. Üniversite Yönetim Kurulu kararı kesindir.

f) Yurdun bu şekilde kapatılması halinde tüm öğrenciler yurdu derhal boşaltmak zorundadırlar. Öğrencilerin yurdu kendilerinden boşaltmaması halinde, yurtlar güvenlik ve /veya kolluk kuvvetlerince boşaltılır.


Yurtlara Kayıt(Başvuru)

Madde 12.

Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde yurt başvurularını yaparlar. Başvuru formları ile birlikte aşağıda gösterilen belgeleri yurt idaresine vermek zorundadırlar. Yurt Başvuruları Yurtlar Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Yurtlar Koordinatörü tarafından yürütülür.

a) İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci belgesi (İ.T.Ü. öğrencisi olmayan yurtlara başvuramaz)

b) Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren ve Sağlık Merkezlerinden alınmış mikro film

c) Savcılıktan Adli Sicil durumunu gösteren belge

d) Bu yönetmelikle beraber yurtlarla ilgili bütün kural ve kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt ettiklerine dair Taahhütname (Yurda kabul edildikten sonra)

e) 4 Adet vesikalık fotoğraf

f) Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet makamlarından alınacak, Türkiye’de oturma izni verildiğine dair izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi

g) Evci çıkma müsaade belgesi (Öğrenci tarafından talep edilmesi durumunda)


Yurtlara Kabul

Madde 13.

a) İTÜ yurtlarının yapımında destekte bulunan kişiler için, geçerli protokoller dahilinde tahsis edilen kontenjanlar ayrılır.

b) İTÜ Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile İTÜ Rektörlüğü’nce kiralanan kuruluşlar arasındaki sözleşmeye göre İTÜ Başarı Bursuna hak kazanmış öğrenciler için şirketlerce işletilen öğrenci yurtlarına azami %5 nispetinde kontenjan ayrılır.

c) Bu kontenjanlar ayrıldıktan sonra, Madde 12’de belirlenen şartları taşıyan öğrencilerin, Yurtlar Yönetim Kurulunca öngörülen esaslar çerçevesinde Yurtlar Koordinatörü tarafından Asil ve Yedek sıralama listeleri hazırlanır.


Yurtlara Giriş ve Çıkışlar

Madde 14.

a) Yurtlara giriş ve çıkış saatleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Öğrenciler, ailelerin yazılı onayı olduğu takdirde geceleri ve/veya hafta tatillerini yurdun dışında geçirmek için izin alabilirler. Öğrenci yurda döndüğünde belirtilen yerlerde kaldıklarına dair imzalı izin dönüş belgesi getirmek zorundadır.

c) Öğrenci bir sömestr içerisinde hafta sonları ve resmi tatil günleri hariç geçerli mazeret beyan etmek kaydıyla, süreli veya devamlı olmak üzere en fazla on beş gün izin alabilir. Bu sürede yurt ücretinden herhangi bir indirim yapılamaz.

d) İTÜ tarafından düzenlenecek kurs, seminer, spor, şenlik etkinlikleri ve diğer sinema, konser, sosyal etkinlikler vs. hallerde, Yurt müdürlerinin bilgisi dahilinde öğrencilere topluca izin verilebilir.


Yurtlarda Kalış Süresi

Madde 15)-Yurtlarda barınma süresi bir öğrenim yılıdır. Yurtlarda barınan öğrencilerin yeni eğitim-öğretim döneminde kalmak istemeleri halinde, Yurtlar Koordinatörlüğü’nce uygun görülmesi durumunda kendilerine kayıt yenileme hakkı tanınır. Kayıt yenileme bilgileri ilgili

birimce öğrencilere verilir. Öğrenciler yurtlarda eğitim-öğretim dönemi başlangıcına göre azami 5, (4+1) yıl kalabilir. Bölüm 4’te belirtilen DİSİPLİN bölümündeki sicil durumu olumlu olanlar, yurttan öncelikli olarak yaralanır.


Yurtlardan Çıkış

Madde 16.

a) Mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihini takip eden 7 iş günü içinde yurttan ayrılmak zorundadırlar.

b) Üniversite öğrenim kurumu ile her ne sebeple olursa olsun ilişkisi kesilen ve öğrencilik vasfını yitiren öğrenciler de, en fazla 7 iş günü içinde yurttan ayrılmak zorundadır.

c) Yurda kayıt olduktan sonra hazırlık sınıfını 1 tam yıl (iki yarıyıl) süresinde veremeyen öğrenciler 7 iş günü içinde yurttan ayrılmak zorundadır. Bu öğrenciler hazırlık sınıfını geçmeleri halinde yurtlara öncelikli olarak alınırlar. Hazırlık sınıfını 1 tam yıl da geçemediği halde yurtlarda kalmaya devam ettiği tespit edilen öğrencilerin yurt ile ilişiği kesilir.

d) “Üniversiteye devamdan men edilme cezası olan ” öğrencilerin yurtlarla ilişkisi kesilir. Bunların cezalarını tamamladıktan sonra yeniden yurtlara kabulü, Yönetim Kurulunun takdirine bağlıdır.

e) İzinli veya raporlu öğrencilerin “geçici olarak yurtlardan çıkması” halinde, yurt hakları saklı tutulur.

f) Diğer Haller: Yurt yönetimince verilen izin süresinin bitmesinden itibaren üç gün içinde, makul bir mazeret olmaksızın yurda dönmeyen öğrencilerle, izinsiz ve mazeretsiz olarak üç gün üst üste yurda gelmeyen öğrencilerin Yurtlar Yönetim Kurulu Kararı ile yurttan ilişkileri kesilir.4. BÖLÜM: DİSİPLİN

Disiplin Cezaları

Madde 17.Disiplin Cezaları Şunlardır:

a) Uyarma: Öğrenciye Yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü olarak bildirilmesidir.

b) Kınama: Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Yurttan Geçici Olarak Çıkarma: Öğrencinin yurtlarda geçici bir süre içerisinde barınamayacağının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.

d) Yurttan Kesin Çıkarma: Öğrencinin yurttan sürekli olarak çıkarıldığının kendisine yazı ile bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar, bir daha Üniversite yurtlarına alınmazlar.


Uyarma

Madde 18 . Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

b) Yatakhane, kantin ve benzeri yerler ile okuma oda ve salonları, koridorlar gibi genel yerlerde gürültü yapmak veya yüksek sesle konuşmak,

c) Yurtta eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmek,

d) Yurt içinde gelişi güzel davranışları alışkanlık haline getirmek, yatakhane dışında pijama, gecelik ve yurt içinde yasaklanmış giysilerle dolaşmak,

e) Yurt içinde bina ve eşyasının temizliğine özen göstermemek,

f) Yurt yatakhanelerinde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak,

g) Su, elektrik ve havagazı gibi maddelerin tüketiminde savurganlık yapmak,

h) Yatağını düzeltmemek, yatağını, yorganını ve yastığını çarşafsız kullanmak, (Kılıfsız kullanma neticesinde yatakların temizlenemeyecek kadar kirlenmesi halinde, yatak bedeli öğrencinin depozitosundan kesilir).

i) Yatakhanelerde müşterek kullanılan yurt eşyasının temizliğine özen göstermemek; (Uyulmadığı takdirde odada barınan tüm öğrenciler için bu fıkra uygulanır.)

j) Şahsi eşyalarını, yurt yönetimince konulan düzene uygun olarak yerleştirmemek,

k) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak,
Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.


Kınama

Madde 19. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yatakhane, banyo, mutfak ve okuma salonları ile diğer çalışma ve dinlenme alan ve salonlarını, kantin ve benzeri girip çıkmada yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna uymamak,

b) Yurt yönetimince gerekli görülen zamanlarda dolap, sandık ve bavul vb. özel eşyalarını yurt yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

c) Yurtta, kantinden veya yurt yönetiminin göstereceği yerlerden başka yerlerde yemek yemek,

d) Bu amaçla ayrılan yerler dışında araç ve gereçler kullanarak elektrik tüketimine veya arızasına neden olmak,

e) Yurtta gösterilecek yerler dışında yemek, çay ve kahve gibi yiyecek ve içecek hazırlamak, elektrikli, ispirtolu ve gazlı vb. araç-gereçler bulundurmak veya kullanmak

f) Yurt içinde herhangi bir şey satmak ve bağış toplamak,

g) Yurt yönetiminin telefonları ile izinsiz konuşmak,

h) Yurt araç ve gereçleri ile hizmetlilerini özel işlerde kullanmak,

i) Yurdun herhangi bir yerine müstehcen resimler çizmek ya da asmak,

j) Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri güçleştirmek,

k) Yurtta bulunması gerekli zamanlarda, izinsiz olarak yurttan ayrılmak,

l) İzin dönüş belgesi getirmemek

m) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

n) Yukarıda sayılan fiil ve hallerde benzer davranışlarda bulunmak,

Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.


Yurttan Geçici Çıkarma

Madde 20. Yurttan geçici çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurt içinde çirkin sözler söylemek, arkadaşlarına ya da başkalarına fiili saldırıda bulunmak, hakaret etmek, tehdit etmek veya küçük düşürmek,

b) Yasaklanmış yayınları yurda sokmak,

c) Yurt içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak, ya da kumar aletleri bulundurmak,

d) Yurt eşya ya da malzemesini yurttan dışarı çıkarmak,

e) Yurt yönetiminin veya soruşturmacılarının çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak veya geçersiz kılmak,

f) Yurtlarda çalışanların onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak,

g) Yurt yönetiminin astığı veya yönetimin izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak ya da bozmak,

h) Yurt görevlilerinin çalışmalarını güçleştirmek,

i) Yurdun giriş ve çıkış saatlerine uymamak,

j) Velilerinin yazılı izni olmadan geceyi yurdun dışında geçirmek,

k) Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimince verilen ve duyurulan emirlere uymamak,

l) Yurt öğrencisi olmayan bir sahsın yurda girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek ya da yurt imkânlarından yararlandırmak veya yararlandırmaya teşebbüste bulunmak,

m) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak,

Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.


Yurttan Kesin Çıkarma

Madde 21. Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hareketler şunlardır:

a) Yurtta hırsızlık yapmak,

b) Yurt ve Üniversite öğrencilerini tehdit etmek, bunlara karşı toplu ya da yalnız, yazılı ya da sözlü küçük düşürücü demeçte bulunmak, ya da başkalarını buna özendirmek ya da kışkırtmak, bunlara fiili saldırıda bulunmak,

c) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde yasalarla belirlenmiş suç aletlerini bulundurmak.

d) Devlet yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya üniversite yönetiminin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak, yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek, söylev vermek,

e) Yurdun bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, bu bina ve tesislerinden bir kısmını veya tümünü dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanmak,

f) Hangi nedenle olursa olsun, yurt görevlilerinin görevlerini yapmasına engel olmak,

g) Yurt binası içinde ya da dışında devletin güvenlik kuvvetlerine hangi nedenle olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak ya da silah kullanmak,

h) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla yurtlarda yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resimler taşımak ya da benzer uğraşlarda bulunmak,

i) Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, faaliyetlerine katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

j) Yurt binası ya da eklentileri içinde herhangi bir yere ya da dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak ya da herhangi bir biçimde zarar vermek, (Zarar ayrıca ödetilir.)

k) Yurt içinde alkollü içkiler ya da keyif verici maddeler kullanmak ya da yurtta bu maddeleri bulundurmak, açık şekilde sarhoşluk nedeniyle yurt içinde huzur bozucu davranışlarda bulunmak,

l) Yukarıdaki fiillere eksik ya da tam teşebbüste bulunmak veya her ne şekilde olursa olsun katılmak,

m) Yukarıdaki fiilleri kendi kaldığı yurt dışında başka bir yurtta işlemek ya da işlemeye teşebbüs etmek,

n) Geçici olarak yurtlara girmesi yasaklanmış olup da yasağa uymamak,

o) Yurt yönetimine, yurda girmesini etkileyici gerçek dışı veya eksik bilgi vermek veya yurda girmek için gerekli şartlardan birini kaybetmek,

p) Verilen kararlara rağmen yurdu boşaltmamak,

q) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.Disiplin Cezası Verirken Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 22– Disiplin cezaları tayin ve tespit edilirken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketin ağırlığı, öğrencinin maksadı daha önce ceza alıp almadığı, davranışı ve işlediği suç nedeniyle nedamet duyup duymadığı dikkate alınabilir. Öğrencilere bu yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını gerektiren suçu işlediklerinde iyi halleri değerlendirilerek bir derece hafif olan ceza verilebilir.

Ancak suçun vasıf ve unsurlarına göre, daha evvel ceza almamış olmak da öğrencinin bir üst ceza almasına veya yurtlardan çıkarılmasına mani değildir.Cezaların Uygulaması

Madde 23 – Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır ve öğrencinin yurt dosyasına işlenir. Diğer cezalar uygulanmadan önce öğrenciye en fazla onbeş gün süre

verilebilir. Öğrenci, yurdu daha önce terk ederse ceza terk tarihinden itibaren uygulanmış sayılır.

Disiplin cezaları ayrıca öğrencinin ailesine de tebliğ edilir.
5. BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yurt Ücretleri

Madde 24. Yurt ücretleri aylık ve peşin olarak ödenir. Yurt ücretleri ve depozit miktarı Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Depozit ücreti, yurt ücretinin en az iki, en fazla beş katı olabilir.

Yurt aidatlarının her ayın ilk 5 gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Yurt aidatını ödemeyen öğrenciye bu durumu ihtaren bildirilerek on gün süre verilir. On gün içerisinde öğrenci aidatını ödemek zorundadır. On günlük sürenin sonunda yurt ücretini ödemeyen öğrenciye uyarı cezası yazılır. Bir öğretim dönemi boyunca iki kez bu yüzden ceza alan öğrencinin, yurt ile ilişiği kesilir.

Bu öğrencilerin yurtlara tekrar alınmaları Yurtlar Yönetim Kurulu’nun vereceği karara bağlıdır. Yurt aidatını ayın ilk haftasının sonuna kadar mazeret beyan ederek ödemeyeceğini bildiren öğrenciye müteakip ayın ilk haftasına kadar süre tanınabilir. Bu süre sonunda öğrenci her iki ayın aidatını birlikte ödemek zorundadır. Ödemeyenlerin yurt ile ilişkisi kesilir. Aidat nedeniyle iki defa yurt ile ilişkisi kesilen öğrenciler bir daha Üniversite yurtlarına alınmazlar.

Yurtlara kayıt yaptırılırken, ayın ilk 10 gününe kadar kaydını yaptıran öğrenciden bir aylık ücret alınır. Ayın 10’undan sonra kaydını yaptıranlardan ise bu ücret kaldığı gün kadar alınır. Ancak öğrenci ileriki aylara ait yurt ücretini peşin olarak ödemişse, bu aylar için tahsil edilen ücretler iade edilir.

Yurtlardan ayrılırken, ayın ilk 15 gününe kadar ayrılanlardan veya kaydı silinenlerden bu ücret kaldığı gün kadar alınır. Ayın 15’inden sonra ayrılan veya kaydı silinenlerden ise bir aylık ücret alınır.

Depozit ücretleri öğrencinin yurtta yapacağı zarara karşılık olarak tutulur. Yurt eşyasına zarar verdikleri için depozit ücretleri tutulanların, yurt yönetiminin tanıdığı süre sonuna kadar eksilen kısmı tamamlamaları gerekir. Öğrencilerin yaptıkları depozit ücretlerini aştığında aradaki fark kendilerine ödettirilir. Yurt yönetimin tanıdığı güne kadar bu farkı ödemeyenlerin, yurtla ilişkileri kesilip haklarında ayrıca yasal kovuşturma yapılır. Öğrencilerden alınan depozit ücreti ilgili öğrencinin yurtla kesin olarak ilişiği kesilmedikçe geri verilemez.

Öğrencilerin Kıymetli Eşya ve Parası

Madde 25. Yurt Müdürlerine tutanakla teslim edilmeyen para veya kıymetli evrak ve sair eşyaların kaybolmasından yurt yönetimi sorumlu tutulamaz.Yurtlarda Kayıtlı Öğrencilerin Durumları:

Madde 26.

a) Halen yurtlarda barınan öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılında yurtta kalmak isterlerse, yurttan ayrılmadan önce “bir sonraki yılda kalmak istediklerini belirten” bir dilekçeyi bulundukları yurt müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Ayrıca Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde öncelik hakları kaybolacaktır.

b) Kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrencilerin, Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gelecek seneye ait 1 aylık kayıt yenileme ücretini ödenmeleri zorunludur. Bu ücret, ertesi senenin yurt aidatları ile mahsuplaşılır.

c) Kayıt yenileme yapan öğrencilerin yurt aidatları ilan edilen yurt açılma tarihinde başlar.Yürürlük

Madde 27. Bu yönetmelik İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanıp Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 28. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 24 Haziran 1987 tarihli 19497 sayılı İTÜ Yurtlar Yönetmeliği yürürlükten kalkar.Yürütme

Madde 29 – Bu Yönetmeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör’ü yürütür.