İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; barınma ihtiyacı olan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, öğrenci yurtlarında, nitelikli ve sağlıklı yaşam koşullarında güven içerisinde barınmalarını sağlamakla birlikte onların toplumsal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek için gerekli olan usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik İstanbul Teknik Üniversitesinin kampüslerinde bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından veya İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kiraya verilmek suretiyle Vakıf işletmeleri tarafından işletilmekte olan öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetim; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

b) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Daire Başkanı: İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını,

d) Yurtlar: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bütün öğrenci yurtlarını,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bütün öğrenci yurtlarının yönetiminden sorumlu yurtlar yönetim kurulunu,

f) Yurtlar Koordinatörü: İstanbul Teknik Üniversitesi Yurtlar Koordinatörünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Yönetim Organları ve Görevleri

Yurtların Yönetim Organları

MADDE 5- Yurtların yönetim organları şunlardır:

a) İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

b) Yurtlar Yönetim Kurulu

c) Yurtlar Koordinatörü

d) Daire Başkanı

e) Yurtlar Şube Müdürü

f) Yurt Müdürleri

Yurtlar Yönetim Kurulu

            MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu; ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yurtlar Koordinatörü, Daire Başkanı, Üniversite Yönetim Kurulunun Üniversitede görevli akademik personel arasından seçeceği iki kişi ve Yurt Müdürleri arasından Rektör tarafından seçilecek kız ve erkek yurtlardan bir kadın, bir erkek Yurt Müdürü olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Kurul yılda en az üç kez toplanır. Ayrıca, Rektör veya Yönetim Kurulu Başkanının gerek görmesi veya üyelerden gelen çağrının Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kabul edilmesi halinde de toplanır. Başkan toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi Yurtlar Yönetim Kurulunda bulunan en kıdemli öğretim üyesi yürütür.

(2) Görev ve yetkileri:

a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararlarını almak, yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri belirlemek,

b) Rektör, Koordinatör ve Daire Başkanı tarafından iletilen yurtlarla ilgili konuları sonuca bağlamak,

c) Yurt fiyatlarının belirlenmesi, yeni yurt yapım imkânlarının araştırılması ve Koordinatörlükçe çözülemeyen sorunların çözülmesini sağlamak,

d) Güncellenmesine karar verilmesi halinde bir sonraki öğretim yılında uygulanacak barınma hizmeti ücretini her yıl Mayıs ayı sonuna kadar belirleyerek duyurmak,

e) Yurtlarda huzuru sağlamak amacıyla, gerektiğinde öğrencilere bu yönetmeliğin 4. Bölümünde belirtilen disiplin cezalarından “Yurttan Geçici Çıkarma” ve “Yurttan Kesin Çıkarma” cezası vermek,

e) Bu yönetmelikte öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Yurtlar Koordinatörü

MADDE 7- (1) Yurtların yönetiminden, Rektör ve Yurtlar Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak Rektör tarafından atanır.

(2) Görev ve yetkileri:

a) Bu yönetmeliğin ve Yurtlar Yönetim Kurulunca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Yurtlar Yönetim Kurulunca alınan kararlardan tüm yurt yöneticilerinin haberdar edilmelerini ve uygulama birliğini sağlamak.

c) Yurt başvuru süreç takibinin, değerlendirmelerin ve duyuru işlemlerinin sorunsuz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Tüm yurtlarda kuralların düzenli olarak uygulanmasını sağlamak,

e) Bu yönetmelikte öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Daire Başkanı

MADDE 8- (1) Yurtların işletilmesinden Yurtlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Görev ve yetkileri:

a) Üniversiteye bağlı bütün yurtların aynı usul ve esaslar çerçevesinde koordineli olarak çalışmasını sağlamak,

b) Yurt Müdürleri tarafından kendisine iletilen yurtlar ile ilgili sorunları Yurtlar Koordinatörü ile birlikte çözmek,

c) Yurtlar Şube Müdürünün yetkilerini gerektiğinde kullanmak,

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları Yurt Müdürleri ve ilgili diğer birimlere iletmek,

e) Her dönem başı (Güz ve Bahar)ve sonu Yurt Müdürleri ile toplantı yapıp, ihtiyaçları tespit etmek ve bilgi alış-verişinde bulunmak,

f) Bu yönetmelikte öngörülen ve yönetim organlarında yer alan üst yöneticiler tarafından verilecek konaklama konusundaki diğer görevleri yerine getirmek.

 

Yurtlar Şube Müdürü

MADDE 9- (1) Yurtlar Koordinatörünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Görev ve yetkileri:

a) Yurtlarda görevli Yurt Müdürleri ile diğer tüm çalışanların verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak,

b) Yurtlarda kullanılmakta olan sistemlerde kayıt işlemlerini, giriş-çıkış hareketlerini kontrol ederek doğru ve düzenli bir işleyiş olması hususunda denetimi sağlamak,

c) Yurtlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

d) Yurtların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak,

e) İhtiyaç durumlarını gözeterek yurtlar arası resepsiyon, temizlik elemanları.. vs. geçici veya kalıcı yer değişimlerini sağlayarak verimliliği artırmak,

f) Tüm yurtların sistem erişimlerine hâkim olarak tespit ettiği sistem sorunlarını yetkililere iletmek,

g) Yurtlarla ilgili yapılan tüm işlerde Yurt Müdürleri ile işbirliği yapmak,

h) Bu yönetmelikte öngörülen ve yönetim organlarında yer alan üst yöneticileri tarafından verilecek kendi alanındaki diğer görevleri yerine getirmek.

Yurt Müdürü

MADDE 10- (1) Yurtlar Koordinatörünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Görev ve yetkileri:

a) Öğrenci Yurtlarının eğitim dönemi öncesi temiz ve düzenli bir şekilde hizmete hazır olmasını sağlamak,

b) Öğrenci yurtlarının temiz, düzenli, güvenli ve aile sıcaklığında bir konaklama hizmeti vermesinde gerekli hassasiyeti göstermek,

c) Yurtlar Yönetim Kurulu veya Koordinatörlük tarafından alınan kararların öğrencilere duyurulmasını ve yurtlarda uygulanmasını sağlamak, önerilerini Yurtlar Şube Müdürüne sunmak,

d) Yurtta kaydı bulunmayan öğrencilerin yurt binasına alınmaması için gerekli önlemleri almak,

e) Öğrencilerin yurtta kullanmakta olduğu tüm alanları sık sık kontrol etmek,

f) Gerekmesi halinde yurtta huzuru sağlamak amacıyla kurallara aykırı davranan öğrencilere bu yönetmeliğin 4. Bölümünde belirtilen disiplin cezalarından “Uyarma” ve “Kınama” cezası vermek,

g) Kullanılan konaklama sisteminde kayıtların ve öğrenci hareketlerinin düzenli takibini sağlamak,

h) Yurt Müdürlüğü tarafından düzenlenen yazışmalarda imza yetkisi sorumluluğu yurt müdürünün kendisine aittir.

i) Bu yönetmelikte öngörülen ve yönetim organlarında yer alan üst yöneticileri tarafından verilecek kendi alanındaki diğer görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtlarla İlgili Düzenleyici İşlemlere İlişkin Hükümler

Yurtların İşleyişi

MADDE 11-

a) Yurtların açılış ve kapanış tarihleri, Koordinatörlük tarafından Akademik Takvime göre belirlenir.

b) Yaz döneminde yurtta kayıtlı öğrencilerle yurttan yararlanmak isteyen öğrenciler veya harici kişilerin hangi koşullarda yurtlardan yararlanabilecekleri Koordinatörlük tarafından belirlenir.

c) Hazırlık sınıfı öğrencilerinden İngilizce Yeterlilik Sınavını öğrencilik başlangıç tarihinden itibaren ilk 2 dönem sonunda geçemedikleri tespit edilenlerin yurt kayıtları 3. Dönem için (bir sonraki eğitim yılı Güz dönemi) Koordinatörlük tarafından dondurulur.

d) Hazırlık sınıfı öğrencilerinden İngilizce Yeterlilik Sınavını ilk 2 dönem sonunda geçemedikleri tespit edilerek yurt kayıtları 3. Dönem için (bir sonraki eğitim yılı Güz dönemi) Koordinatörlük tarafından dondurulanlardan Bahar Dönemi başlangıcında hala geçmemiş oldukları tespit edilenlerin yurt hakları sona erdirilir ve yurtlardan ilişik kesmeleri sağlanır.

e) Ek süre talep edecek olan (sadece yurtta kalmakta iken Erasmus veya ÇAP yapmış olanlar) öğrencilerin bu taleplerini mail üzerinden (yurtlar@itu.edu.tr) web sayfası duyurularına istinaden Koordinatörlüğe iletmeleri gerekir.

f) Erasmus veya yurt dışı eğitim nedeniyle kayıt dondurma yaptırmak isteyenlerin dönem başlamadan bu taleplerini Erasmus veya Eğitim kabul belgelerini ekleyerek mail üzerinden (yurtlar@itu.edu.tr) Koordinatörlüğe iletmeleri ve yurt müdürlerini bilgilendirmeleri gerekir.

g) Yurtlar arası geçiş başvuru ekranları her yıl Güz dönemi başlangıcında öğrenciler tarafından online olarak Portal hesapları üzerinden açılır ve boş kontenjan oranında başvuruların değerlendirilip işlemin gerçekleştirilmesi mezun olacak öğrenci sayılarına göre Mayıs ayı ilk iki haftası Koordinatörlük tarafından yapılır.

h) Ara Dönem öğrencilerinin yurt başvuru güncelleme işlemleri her yıl Güz dönemi başlangıcı yapılan duyuruda belirtilecek tarih aralığında öğrenciler tarafından Portal hesapları üzerinden yapılır.

i) Ara Dönem öğrencilerinin ve İstanbul ikametli öğrencilerin yurt yerleştirmeleri Yeni Kazanan listesinin bitimi sonrası Koordinatörlük tarafından yapılabilir. Yeni Kazanan listesinin Bahar Dönemi sonuna kadar bitirilememesi durumunda diğer listelerden alım yapılamaz.

Yurtlara Başvuru

MADDE 12- İTÜ öğrencisi olmak kaydıyla yurtlara başvuru detayları şunlardır:

Yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin Koordinatörlükçe belirlenerek kurumsal web sayfası (yurtburs.itu.edu.tr)’nda duyurulan tarih aralığında online olarak aşağıdaki belgeleri eksiksiz yükleyerek yurt başvurularını oluşturmaları gerekir. Eksik belge veya gerçek dışı belge tespiti halinde ilgili öğrencinin başvurusu iptal edilerek tekrar başvuru hakkı verilmez.

a) Kimlik, yabancı uyruklu öğrenci ise pasaport,

b) Sabıka kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu),

c) Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu (e-devlet üzerinden barkodlu ve aile üyelerini de gösterir)

d) Sağlık Raporu (toplu yerlerde yaşamaya elverişli, bulaşıcı hastalığı olmadığını gösterir)

e) Baba çalışma belgesi (çalıştığı kurumdan imzalı kaşeli)

Kendi işi ise Vergi Levhası,

İşsiz ise son işyerinden çıkışını gösteren SGK hizmet dökümü,

Hiç sigorta kaydı yok ise SGK tescil kaydı olmadığını gösterir belge,

f) Anne çalışma belgesi (çalıştığı kurumdan imzalı kaşeli)

Kendi işi ise Vergi Levhası,

İşsiz ise son işyerinden çıkışını gösteren SGK hizmet dökümü,

Ev hanımı ve hiç sigorta kaydı yok ise SGK tescil kaydı olmadığını gösterir belge,

g) Özel Durumu olanlar için ilgili belgeler ( Şehit Yakın Belgesi, Gazi Yakın Belgesi, Engel Durumunu Gösterir Belge.. vs.)

h) Yurt Bilgi Formu (Web Sayfasında başvuru duyurusundan çıktısı alınarak mavi tükenmez kalem ile eksiksiz doldurularak imzalanacak, tüm bilgiler okunaklı olacak şekilde resmi çekilerek veya taranarak bilgisayar ortamında yüklenebilir)

i) Taahhütname (Bu yönetmelikle beraber yurtlarla ilgili bütün kural ve kararlara uymayı kabul ve taahhüt ettiklerine dair, Web Sayfasında başvuru duyurusundan çıktısı alınarak mavi tükenmez kalem ile eksiksiz doldurularak imzalanacak, tüm bilgiler okunaklı olacak şekilde resmi çekilerek cep telefonundan veya taranarak bilgisayar ortamında yüklenebilir)

Başvuru Değerlendirme ve Yurtlara Kabul

MADDE 13-

a) Madde 13’te belirtilen şekilde eksiksiz başvurular Koordinatörlük tarafından boş kontenjan durumlarına göre Asil ve Yedek sıralama listelerine alınırlar.

b) Asil Listede bulunanların yurtlara yerleşimi Güz Dönemi başlangıç tarihi öncesi son 2 gündür.

c) Asil listeler belirlenirken boş kontenjan sayısı ile başvuran sayıları dikkate alınarak ve her bölüme kontenjan verilecek şekilde oranlanarak değerlendirme yapılır ve bölüme giriş sıralamalarına Koordinatörlük tarafından belirlenen kriterler eklenerek puanlama yapılır.

d) Asil Liste dışında kalanlar yedek listelerde yer alır ve haftalık olarak yurtlarda boşluk olması halinde il dışı yeni kazanan liste öncelikli olmak üzere her Pazartesi ve Çarşamba günleri yedek listeden yurtlara alım yapılır.

e) Yurt başvuruları gibi değerlendirme sonuçları (yedek sıraları) da online olarak öğrencilerin kendi ekranlarından takip edilebilir.

f) Yurt hakkı kazanan ancak belirtilen sürede ödemesini yaparak yerleşmeyen öğrencinin ataması iptal edilir ve kesinlikle ek süre verilemez.

g) Yurt hakkı kazanan ancak belirtilen sürede ödemesini yaparak yerleşmeyen ve ataması iptal edilen öğrenciler online olarak tekrar yurt başvurusu yaparak Ara Dönem listesine dahil olabilirler.

Yurtlara Giriş ve Çıkışlar

MADDE 14-

a) Yurtlara giriş saati hafta içi 24:00, hafta sonu 01:00’dir. Bu saatlerden sonra yurtlara giriş yapan öğrencilere Yurt Müdürü tarafından ilk defasında Uyarı, suçun tekrarında Kınama cezası verilir. Aynı öğrencinin üçüncü defa yurda giriş saatine uymaması halinde bu durum Yurt Müdürü tarafından Koordinatörlüğe yazılı olarak bildirilir ve öğrenci hakkında Yurt Müdürü tarafından verilen Kınama cezasının daha üstü bir ceza verilmek üzere disiplin süreci başlatılır.

b) Öğrenciler Yurt Müdürlerinden yazılı izin belgesi düzenleyerek ara tatil ve hafta sonlarını yurdun dışında geçirebilirler ancak döndüklerinde izinde belirtilen yerde kaldıklarına dair imzalı izin dönüş belgesi getirmek zorundadırlar. Aksi halde yurda kabul edilmezler.

c) Öğrenciler bir yarı yıl içerisinde hafta sonları ve resmi tatiller hariç geçerli mazeret beyan etmek kaydıyla en fazla on beş gün izin alabilirler. Bu sürede yurt ücretinden herhangi bir indirim yapılmaz.

d) İTÜ tarafından düzenlenecek kurs, seminer, spor, şenlik etkinlikleri ve diğer sinema, konser, sosyal etkinlikler vs. hallerde, Yurt Müdürlerinin bilgisi dahilinde öğrencilere topluca izin verilebilir.

e) 1 ay içinde 3 defa mazeretsiz olarak yurda geç giriş yapan öğrencilere kınama cezası, aynı

davranışın ilgili yıl içerisinde ilerleyen aylarda da tekrar edilmesi halinde, yurttan geçici çıkarma cezasının verilmesine karar verilmiştir.(1)

Yurtlarda Kalış Süresi

MADDE 15-

(1) Yurtlarda barınma süresi bir öğretim yılıdır.

(2) Yeni eğitim-öğretim yılında kalmaya devam etmek isteyen yurt hakkı olan öğrencilerin her yıl Mayıs ayında dönemlik çıkışını yapar iken kayıt yenileme ücretini ödeyerek dekontunu Yurt Müdürüne teslim etmiş olmaları gerekir.

(3) 01 Mayıs - 31 Mayıs arası kayıt yenileme ücretlerinin ödenmesi ve dekontların Yurt Müdürüne iletilmesi zorunludur. Bu tarih aralığı değiştirilemez ve ek süre verilemez.

(4) 1 Haziran itibariyle kayıt yenileme ücretini henüz yatırmamış olan öğrencilerin bir sonraki eğitim-öğretim yılı yurtta kalmak istemediği düşünülerek yurt hakkı sonlandırılarak öğrencinin Yurt Müdürüne giderek ilişik kesme işlemini gerçekleştirmesi gerekir.

(5) Yurtlarda öğrencilik başlangıç yılına göre (her yıl kayıt yenileme yapmaları şartıyla) azami 5 yıl barınılabilir.

Yurtlardan Çıkış İşlemleri

MADDE 16-

a) Mezun olacak olan öğrenciler her yıl Bahar Dönemi başlangıcında Koordinatörlük tarafından tespit edilerek ilişik kesme yazıları gönderilerek Yurt Müdürleri tarafından imza karşılığı teslimi sağlanır.

b) Üniversite ile mezuniyet ve her ne sebeple olursa olsun ilişkisi kesilen ve öğrencilik vasfını yitiren öğrenciler 7 iş günü içinde yurttan ayrılmak zorundadırlar.

c) Öğrencilik başlangıç tarihinden itibaren yeterlilik sınavını üç yarıyıl süresinde veremeyen öğrencilerin yurt ile ilişiği kesilmelidir.

d) “Üniversiteye devamdan men edilme” cezası alan öğrencilerin yurtlarla ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin cezalarının sona ermesi ve tekrar öğrenciliklerinin devamı halinde yurtlara kabulleri Üniversite Yönetiminin takdirine bağlıdır.

e) İzinli olan ve geçici olarak yurttan ayrılanların izinleri süresince yurt hakları saklı tutulur.

f) Yurt yönetimince verilen izin süresinin bitmesinden itibaren üç gün içinde yurda giriş yapmayan öğrencilerin yurttan ilişikleri kesilir.

 

–––––––––––––

  1. 15/12/2016 tarihli ve 644 sayılı Üniversitemiz Senatosunun 5 inci maddesiyle, İTÜ Yurtlar Yönetmeliğine 14.maddesi e bendi eklenmiştir

Yurtların Kapatılması

MADDE 17- (1) Yurtların kapatılmasını gerektirecek haller şunlardır:

  1. Yurdun genel düzeninin bozulması,

b) Yurtta kalan öğrencilerin sağlığını tehdit eden bulaşıcı salgın hastalık yayılma riskinin oluşması,

c) Yurtta huzur ve güvenliği sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması,

d) Yurdun bir bölümünün dahi olsa; yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla ya da yurt yönetiminin izni olamayan faaliyetler için kullanılması,

e) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya rağmen yurtta kalmayı sürdürmeleri,

f) Yurt yönetiminin çalışma veya öğrencilerin güven içinde barınma imkânlarının ortadan kalkması,

g) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenci tarafından da olsa yurdun işgal edilmesi ya da toplu direnişe geçilmesi ve bunlara benzer tüm haller,

h) Herhangi bir nedenle yurtlarda insan sağlığı açısından elverişli koşulların kalmaması hallerinde yurtlar olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılır.

(2) Olağanüstü kapatma kararı vermeye ve süresini tespit etmeye Yurtlar Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen acil durumlarda Rektör kapatma kararı verebilir. Ancak bu halde Rektör kapatma kararını en kısa sürede Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır. Üniversite Yönetim Kurulu kararı kesindir.

Yurdun bu şekilde kapatılması halinde tüm öğrenciler yurdu derhal boşaltmak zorundadırlar. Öğrencilerin yurdu boşaltmaması halinde, yurtlar güvenlik ve / veya kolluk kuvvetlerince boşaltılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar

Disiplin Cezaları

MADDE 18- Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Yurttan Geçici Çıkarma

d) Yurttan Kesin Çıkarma.

Uyarma

MADDE 19- (1) Sözlü ve yazılı olmak üzere iki çeşit uygulanır. Sözlü uyarma; öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin Yurt Müdürü tarafından sözlü olarak bildirilmesidir. Yazılı uyarma; öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

b) Oda, mutfak, etüd ve çalışma odaları ile koridorlar, merdivenler, asansör gibi genel yerlerde gürültü yapmak veya yüksek sesle konuşmak,

c) Yurtta eşya ve malzemelerin yerlerini değiştirmek,

d) Yurt içinde gelişigüzel davranışları alışkanlık haline getirmek, yatakhane dışında pijama, gecelik ve yurt içinde uygun olmayan giysilerle dolaşmak,

e) Yurt içinde bina ve eşyaların temizliğine özen göstermemek,

f) Yurt odasında kokan ve bozulmaya müsait yiyecekler bulundurmak,

g) Su, elektrik ve havagazı gibi maddelerin kullanımında savurganlık yapmak,

h) Yatağını düzeltmemek, yatağını, yorganını ve yastığını çarşafsız kullanmak (kılıfsız kullanma neticesinde yatakların temizlenemeyecek kadar kirlenmesi halinde, yatak bedeli öğrencinin teminat bedelinden kesilir),

i) Odalarda ortak kullanılan yurt eşyalarının temizliğine özen göstermemek (uyulmaması halinde odada barınan tüm öğrenciler için bu fıkra uygulanır),

j) Şahsi eşyalarını, yurt yönetimince belirlenen düzene uygun olarak yerleştirmemek,

k) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

(3) Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanır.

Kınama

MADDE 20- (1) Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Ortak kullanımlı oda, banyo, mutfak, etüd odası ile diğer çalışma ve dinlenme alan ve salonlarını kullanırken yönetimce belirlenen saat aralıklarına uymamak,

b) Yurt yönetimince gerekli görülen zamanlarda dolap, sandık, valiz, koli.. vb. özel eşyalarını yurt yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

c) Yurtta yurt yönetiminin göstereceği yerlerden başka yerlerde yemek yemek,

d) Bu amaçla ayrılan yerler dışında elektrikli araç ve gereçler kullanarak elektrik tüketimine veya arızasına sebep olmak,

e) Yurtta gösterilecek yerler dışında yemek, çay ve kahve gibi yiyecek ve içecek hazırlamak, elektrikli, ispirtolu, gazlı,.. vb. araç-gereçler bulundurmak veya kullanmak,

f) Yurt binasında tütün ve tütün mamülü kullanmak,

g) Yurt içinde herhangi bir şey satmak, reklamını yapmak veya bağış toplamak,

h) Yurt yönetiminin telefonları ile izinsiz konuşmak,

i) Yurt araç ve gereçleri ile hizmetlerini özel işlerinde kullanmak,

j) Yurdun herhangi bir yerine müstehcen resimler çizmek ya da asmak,

k) Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri güçleştirmek,

l) Yurtta bulunması gerekli zamanlarda, izinsiz olarak yurttan ayrılmak,

m) İzin dönüş belgesi getirmemek,

n) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

o) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

(3) Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanır.

Yurttan Geçici Çıkarma

MADDE 21- (1) Öğrencinin kusurlu bulunduğu davranışı nedeniyle yurtlarda geçici bir süre barınamayacağının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Yurttan geçici çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurt içinde çirkin sözler söylemek, arkadaşlarına ya da başkalarına fiili saldırıda bulunmak, hakaret etmek, tehdit etmek veya küçük düşürmek,

b) Yasaklanmış yayınları yurda sokmak,

c) Yurt içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak ya da kumar aletleri bulundurmak,

d) Yurt eşya ya da malzemesini yurttan dışarı çıkarmak,

e) Yurt yönetiminin veya soruşturmacılarının çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak veya geçersiz kılmak,

f) Yurtlarda çalışanların onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak,

g) Yurt yönetiminin astığı veya yönetimin izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak ya da bozmak,

h) Yurt görevlilerinin çalışmalarını güçleştirmek,

i) Yurdun giriş ve çıkış saatlerine uymamak,

j) Velilerinin yazılı izni olmadan geceyi yurdun dışında geçirmek,

k) Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimince verilen ve duyurulan emirlere uymamak,

l) Yurt öğrencisi olmayan bir şahsın yurda girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek ya da yurt imkânlarından yararlandırmak veya yararlandırmaya teşebbüste bulunmak,

m) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

(3) Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanır.

(4) Bu cezayı vermeye disiplin kurulunun önerisi ile Yurtlar Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yurttan Kesin Çıkarma

MADDE 22- (1) Öğrencinin kusurlu bulunduğu davranışı nedeniyle yurttan sürekli olarak çıkarıldığının kendisine yazı ile bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar bir daha Üniversite yurtlarına alınmazlar.

(2) Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtta hırsızlık yapmak,

b) Yurt ve üniversite öğrencilerini tehdit etmek, toplu ya da bireysel, yazılı ya da sözlü demeçte bulunmak, başkalarını buna özendirmek, kışkırtmak ve fiili saldırıda bulunmak,

c) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde yasalarla belirlenmiş suç aletlerini bulundurmak,

d) Devlet yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya üniversite yönetiminin bir kararını protesto amacıyla gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak, yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek, söylev vermek,

e) Yurdun bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, bu bina ve tesislerinden bir kısmını veya tümünü dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanmak,

f) Hangi nedenle olursa olsun yurt görevlilerinin görevlerini yapmasına engel olmak,

g) Yurt binası içinde ya da dışında devletin güvenlik kuvvetlerine hangi nedenle olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak ya da silah kullanmak,

h) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla yurtlarda yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resimler taşımak ve benzeri uğraşlarda bulunmak,

i) Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, faaliyetlerine katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

j) Yurt binası ya da eklentileri içinde herhangi bir yere ya da dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak ya da herhangi bir biçimde zarar vermek (zarar ayrıca ödetilir),   

k) Yurt içinde alkollü içkiler ya da keyif verici maddeler kullanmak, yurtta bu maddeleri bulundurmak, sarhoşluk nedeniyle yurt içinde huzur bozucu davranışlarda bulunmak,

l) Yukarıdaki fiillere eksik ya da tam teşebbüste bulunmak veya her ne şekilde olursa olsun katılmak,

m) Yukarıdaki fiilleri kendi kaldığı yurt dışında başka bir yurtta işlemek ya da işlemeye teşebbüs etmek,

n) Geçici olarak yurtlara girmesi yasaklanmış olup da yasağa uymamak,

o) Yurt yönetimine, yurda girmesini etkileyici gerçek dışı veya eksik bilgi vermek, yurda girmek için gerekli şartlardan birini kaybetmek,

p) Verilen kararlara rağmen yurdu boşaltmamak,

r) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

(3) Bu cezayı vermeye disiplin kurulunun önerisi ile Yurtlar Yönetim Kurulu yetkilidir.

Disiplin Cezası Verirken Dikkat Edilecek Hususlar

MADDE 23- (1) Disiplin cezaları tespit edilir iken disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketin ağırlığı, öğrencinin maksadı, daha önce ceza alıp almadığı, işlediği suç nedeniyle nedamet duyup duymadığı dikkate alınır.

(2) Bu yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını gerektiren suçu işleyen öğrencilere, iyi halleri değerlendirilerek bir derece hafif olan ceza verilebilir. Ancak suçun vasıf ve unsurlarına göre, daha evvel ceza almamış olmak da bir üst ceza verilmesine veya yurttan çıkarılmasına mani değildir.

Disiplin Cezalarının Uygulanması ve İtiraz

MADDE 24- (1) Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır ve öğrencinin sistemdeki sayfasına işlenir.

(2) Diğer cezalar uygulanmadan önce öğrenciye en fazla on beş gün süre verilebilir. Öğrenci, yurdu daha önce terk ederse ceza terk tarihinden itibaren uygulanmış sayılır.

(3) Disiplin cezaları ayrıca öğrencinin ailesine de tebliğ edilir.

(4) Disiplin cezalarına itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt Ücretleri

MADDE 25- (1) Yurt ücretleri aylık ve peşin olarak ödenir. Yurt ücretleri ve teminat miktarı Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Teminat ücreti, yurt ücretinin en az iki, en fazla beş katı olabilir.

(2) Yurt ücretlerinin her ayın ilk beş gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödemesini yapmayan öğrenciye bu durum ihtaren bildirilerek on gün süre verilir. On gün içerisinde öğrenci ödemesini yapmak zorundadır. On günlük sürenin sonunda hala ödemesini yapmamış olan öğrenciye Yurt Müdürü tarafından ‘Uyarı’ cezası yazılır. Bir öğretim dönemi boyunca iki kez bu yüzden ceza alan öğrencinin yurt ile ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin yurtlara tekrar alınmaları Yurtlar Yönetim Kurulu’nun vereceği karara bağlıdır.

(3) Yurt aidatını ayın ilk haftasının sonuna kadar mazeret beyan ederek ödeyemeyeceğini bildiren öğrenciye müteakip ayın ilk haftasına kadar süre tanınabilir. Bu süre sonunda öğrenci her iki ayın aidatını birlikte ödemek zorundadır. Ödemeyenlerin yurt ile ilişkisi kesilir. Yurt ücreti nedeniyle iki defa yurt ile ilişkisi kesilen öğrenciler bir daha Üniversite yurtlarına alınmazlar.

(4) Yurtlara kayıt yaptırılırken, ayın ilk 10 gününe kadar kaydını yaptıran öğrenciden bir aylık ücret alınır. Ayın 10’undan sonra kaydını yaptıranlardan ise bu ücret kaldığı gün kadar alınır.
Yurtlardan ayrılırken, ayın ilk 15 gününe kadar ayrılanlardan veya kaydı silinenlerden bu ücret kaldığı gün kadar alınır. Ayın 15’inden sonra ayrılan veya kaydı silinenlerden ise bir aylık ücret alınır.

(5) Teminat ücretleri öğrencinin yurtta yapacağı zarara karşılık olarak tutulur. Yurt eşyasına zarar verdikleri için depozit ücretleri tutulanların, yurt yönetiminin tanıdığı süre sonuna kadar verdikleri zararı telafi etmeleri gerekir. Öğrencilerin verdikleri zarar teminat ücretlerini aştığında aradaki fark kendilerine ödettirilir. Yurt yönetimin tanıdığı güne kadar bu farkı ödemeyenlerin, yurtla ilişkileri kesilip haklarında ayrıca yasal kovuşturma yapılır.

(6) Öğrencilerden alınan teminat ücreti ilgili öğrencinin yurtla kesin olarak ilişiği kesilmedikçe geri verilemez.

(7) Yaz dönemi 1 haftadan daha kısa süre yurtlarda konaklayan öğrenci veya misafirlerden 1 haftalık ücret talep edilir.

Öğrencilerin Kıymetli Eşya ve Parası
MADDE 26- Yurt Müdürlerine tutanakla teslim edilmeyen para veya kıymetli evrak ve sair eşyaların kaybolmasından yurt yönetimi sorumlu tutulamaz.

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 27- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 28- Bu yönetmelik İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarih  itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 29- Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.